CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB I AVÍS LEGAL DE MOV'IN SAS

1. INFORMACIÓ SOBRE MOV’IN SAS

De conformitat amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (“LSSI”), posem en el vostre coneixement la informació següent:

MOV’IN SAS, amb domicili social al carrer de Tour PB5, 1 Avenue du Général de Gaulle, 92800 Puteaux (França), número d’IVA. intracomunitari: FR 55.379.818.032, inscrita en el RCS de Nanterre amb el número 379.818.032, adreça electrònica de contacte contact@groupemoving.fr i telèfon de contacte 01 86 52 88 00, és l’entitat titular i encarregada de l'explotació, la gestió i el funcionament del lloc web www.fitnesspark.com/es.

2. ACTIVITATS DE MOV’IN SAS

MOV’IN SAS du a terme les activitats següents: gestió de gimnasos i centres esportius i cessió a tercers del model de negoci en règim de franquícia. MOV’IN SAS facilita a través del lloc web www.fitnesspark.com la informació de les seves activitats i les de la seva xarxa de centres franquiciats.

3. APLICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’accés al lloc web www.fitnesspark.com/es està subjecte a aquestes condicions d’ús i avís legal.

MOV’IN SAS pot modificar, suspendre o posar fi a qualsevol servei o producte disponible en línia en qualsevol moment.

Aquestes condicions d’ús regulen l’ús i l’accés al lloc web que MOV’IN SAS posa a disposició dels usuaris.

En virtut de l'accés al lloc web i a la informació relativa als productes i els serveis que aquest conté, teniu la consideració d’usuari i declareu que coneixeu i accepteu expressament les condicions d’ús esmentades.

MOV’IN SAS es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar, en qualsevol moment i sense avís previ, la informació que conté el lloc web, el lloc web en si o els serveis o els productes oferts, així com d’impedir l'accés, interrompre, bloquejar, suspendre o cancel·lar de forma temporal o definitiva qualsevol servei, subministrament d’informació o qualsevol altre contingut.

MOV’IN SAS actualitza regularment aquestes condicions d’ús i l’avís legal. FITNESS BARCELONE, SL recomana a tots els usuaris que les llegeixi regularment. La versió en vigor a cada moment és oposable als usuaris.

MOV’IN SAS recomana a tots els usuaris que sol·licitin un dels productes o serveis que coneguin tota la informació disponible en línia o que contactin amb MOV’IN SAS, SL pels mitjans habilitats perquè se’ls informi sobre les característiques i les condicions de contractació de cada producte i servei.

L’accés als productes i els serveis que es descriuen al lloc web pot ser restringit a causa de les limitacions legals o reglamentàries, reguladores o de risc.

4. RECLAMACIONS DE L’USUARI I PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

En cas que l’usuari tingui alguna queixa o reclamació, es pot adreçar a MOV’IN SAS, enviant una comunicació per:

- correu certificat amb justificant de recepció a l’adreça postal: Tour PB5, 1 Avenue du Général de Gaulle, 92800 Puteaux (França).

- adreça electrònica a: contact@groupemoving.fr

S’informa a l’usuari que contracta els productes o els serveis a través del lloc web sobre l'existència d’una plataforma de resolució de litigis en línia de conformitat amb l'article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013.

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que està disponible a l’enllaç següent: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ , en la qual s’indica tota la informació necessària per a la resolució del litigi.

Sense perjudici d’altres possibles vies de resolució, els consumidors poden sotmetre les seves reclamacions a través d'aquesta plataforma de resolució de litigis en línia.

5. INFORMACIÓ SOBRE TARIFES

Les tarifes publicades en aquest lloc web estan disponibles als clubs que hi participen, sota les condicions que es publiquen al propi club.

El contracte d'abonament “FITNESS PARK” és un contracte d'abonament permanent amb un període de compromís mínim de dotze mesos. Al final del 12è mes, l'abonament es renova tàcitament mes a mes. L'abonat ha de pagar la quantitat de 30 euros, amb l’IVA inclòs, com a quota d’inscripció; 14,95 euros, amb l’IVA inclòs, el primer mes i 24,95 euros, amb l’IVA inclòs, els mesos següents. Les tarifes poden variar. També es poden comercialitzar ofertes promocionals que compleixin els requisits legals.

MOV’IN SAS vol fer constar que els franquiciats “FITNESS PARK” són entitats independents a tots els efectes legals. Així mateix, fa constar que les condicions generals de la contractació de la xarxa “FITNESS PARK” no són idèntiques a tots els clubs i que poden diferir d’un club a l'altre. Per tant, s’aconsella que us adreceu directament al club de la vostra elecció per informar-vos de les condicions generals de la contractació que siguin aplicables.

6. CONDICIONS DE SEGURETAT

MOV’IN SAS recorda als usuaris que el secret de les comunicacions i les correspondències privades no està garantit a internet, ja que aquest mitjà no és inexpugnable i que, per tant, és responsabilitat de cada usuari prendre les mesures de seguretat oportunes per protegir les seves pròpies dades, noms d’usuari i contrasenyes i programaris, de la contaminació eventual de virus, així com de l'accés de tercers no autoritzats.

L’usuari reconeix i accepta expressament que el suport electrònic és equivalent al suport escrit, que és fiable, precís i durador. Els registres informàtics o telemàtics de MOV’IN SAS constitueixen la prova de la contractació, així com les operacions que dugui a terme l’usuari pels mitjans de comunicació a distància utilitzats, com ara internet, telèfon, correu electrònic i correu postal.

Qualsevol correu electrònic, missatge i document justificatiu enviat per MOV’IN SAS té caràcter d’estrictament confidencial i està reservat als seus destinataris, de manera que és il·lícit qualsevol accés per part de tercers no autoritzats.

MOV’IN SAS no assumeix cap responsabilitat en cas de modificació, manipulació o falsificació que afectin aquests correus electrònics, missatges i documents justificatius.

Per a la seguretat de les operacions i les comunicacions entre l’usuari i MOV’IN SAS, aquestes estan totalment encriptades segons el protocol SSL, basat en un servidor certificat i signat per l'autoritat de certificació. Aquesta seguretat s’il·lustra amb el símbol d’un cadenat que apareix a la pàgina web del navegador de l’usuari, que garanteix en tot moment que la comunicació s’està fent amb el servidor MOV’IN SAS de manera segura.

MOV’IN SAS informa que totes les comunicacions telefòniques amb un assessor de MOV’IN SAS poden ser gravades per MOV’IN SAS per garantir la qualitat dels seus serveis i com a prova de la contractació o la gestió duta a terme.

Les dades de connexió (dia, hora, adreça IP) es poden conservar, segons les disposicions aplicables en vigor, per evitar comportaments il·lícits o il·legals i poder respondre peticions de l’usuari sobre reclamacions i altres.

7. DRET D'ACCÉS I D’ÚS

L'accés a la totalitat de les informacions i els serveis del lloc web està subjecte a la disponibilitat de l’ús normal dels serveis en línia, i a l’absència d’esdeveniments no imputables a MOV’IN SAS, com casos de força major, actes maliciosos, interrupcions de les comunicacions electròniques o telefòniques, indisponibilitat total o parcial del servidor per qualsevol causa que es derivi d’un mal ús dels serveis, entre d’altres.

MOV’IN SAS no garanteix a l’usuari l'accés, la disponibilitat o la continuïtat en la connexió del lloc web. Així mateix, no són responsabilitat de MOV’IN SAS les interrupcions eventuals del servei, les demores, el mal funcionament i qualsevol altre problema.

MOV’IN SAS no respon dels danys produïts en els sistemes informàtics o provocats per virus o atacs informàtics que hagi contret l’usuari.

8. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El domini www.fitnesspark.com/es és propietat exclusiva de MOV’IN SAS o del seu grup empresarial.

Llevat que es disposi el contrari, qualsevol títol o dret, de propietat intel·lectual o industrial, sobre marques, imatges, logotips, dissenys, informacions i altres continguts en el seu lloc web www.fitnesspark.com/es, són propietat d’aquesta o del seu grup empresarial, estan protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual i industrial, i l’usuari accepta expressament no fer-ne un ús indegut.

En particular, no es permet a l’usuari copiar, distribuir, reproduir, modificar, utilitzar o facilitar d’una altra manera qualsevol contingut protegit del lloc web esmentat, totalment o parcial.

L’usuari no ha de dur a terme cap conducta que vulneri els drets de propietat intel·lectual o industrial de MOV’IN SAS o de tercers, que sigui il·lícita o transgredeixi la moralitat, l’honor o la intimitat, i eximeix, en tot cas, a MOV’IN SAS de qualsevol responsabilitat que es derivi d’aquestes conductes.

9. RESPONSABILITAT DE MOV’IN SAS

MOV’IN SAS informa que alguns apartats del lloc web i, en particular, les pàgines del club, són espais gestionats lliurement pels franquiciats titulars del club corresponent, els quals publiquen informacions, promocions, anuncis i altres notificacions relacionades amb les seves activitats i la zona d’exclusivitat, dels quals són els únics responsables.

L’usuari del lloc web reconeix i accepta expressament que l’ús, per part seva, de la informació oferta en aquest lloc web s’ha de fer en tot moment seguint les instruccions i les indicacions de MOV’IN SAS

La responsabilitat de MOV’IN SAS es limita, en tot cas, a l’import satisfet per l’usuari en virtut d’una contractació de serveis eventuals que es descriu en aquest lloc web.

MOV’IN SAS tampoc no és responsable del funcionament inadequat del seu web si aquest respon a motius de manteniment, o a una configuració defectuosa o a una capacitat insuficient dels equips de l’usuari.

De la mateixa manera, MOV’IN SAS tampoc no és responsable per l’accés i l’ús de continguts que circulen a internet i no garanteix en cap cas la qualitat, la fiabilitat, l’exactitud o la correcció de les dades, els programes i les informacions que es trobin a la xarxa i als quals es pugui accedir (mitjançant enllaços o d’una altra forma) a través d’aquesta web, de manera que l’usuari eximeix a MOV’IN SAS de les conseqüències d’aquest accés o ús, i assumeix, sota la seva responsabilitat exclusiva, els danys que es puguin derivar d'aquest accés, així com de la seva difusió o reproducció.

MOV’IN SAS no és responsable de continguts pujats per usuaris o tercers, sempre que no tingui coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la qual remeten o recomanin sigui il·lícita o que lesioni bens o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització; en cas que en tingui coneixement efectiu, actuarà amb diligència per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent.

MOV’IN SAS no és responsable en cap cas del dany que es causi a l’usuari per impossibilitat d’accés o de prestar el servei d'aquest web en supòsits de força major, cas fortuït o altres causes no imputables a MOV’IN SAS .De la mateixa manera, no és responsable de danys indirectes, imprevisibles o especials, ni tan sols en cas que els hagi advertit prèviament.

Així mateix, s’exclou qualsevol altre tipus de responsabilitat amb independència de la naturalesa jurídica de la reclamació efectuada, sense perjudici de la responsabilitat que es deriva de les lleis imperatives.

10. TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara endavant, “RGPD”) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d'ara endavant., “LOPDGDD”), us informem que les dades personals que ha facilitat l’usuari s’han inclòs en un tractament, el responsable del qual és MOV’IN SAS

Podeu consultar tota la informació relativa a protecció de dades a la nostra política de privacitat.

11. GALETES

La navegació pel lloc web pot comportar la instal·lació de galetes a l’ordinador de l’usuari.

Podeu consultar tota la informació relativa a les galetes a la nostra política de galetes.

12. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquestes condicions d’ús i l’avís legal es regeixen per la llei espanyola. En cas de conflicte, seran competents els tribunals del domicili social de FITNESS BARCELONE, SL, llevat quan l’usuari sigui consumidor, cas en el qual seran competents els tribunals del seu domicili.

CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB I AVÍS LEGAL DE FITNESS BARCELONE, SL

1. INFORMACIÓ SOBRE FITNESS BARCELONE, SL

De conformitat amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (“LSSI”), posem en el vostre coneixement la informació següent:

FITNESS BARCELONE, SL, amb domicili social al carrer de Gaziel, 32, 08017 Barcelona; número d’IVA intracomunitari ES B67520809, amb el NIF B67520809, adreça electrònica de contacte servicioalcliente@upgym.es i telèfon de contacte 01 86 52 88 00, és l’entitat titular i encarregada de l'explotació, la gestió i el funcionament del lloc web www.fitnesspark.com/es.

2. ACTIVITATS DE FITNESS BARCELONE, SL.

FITNESS BARCELONE, SL du a terme les activitats següents: gestió de gimnasos i centres esportius i cessió a tercers del model de negoci en règim de franquícia. FITNESS BARCELONE, SL facilita a través del lloc web www.fitnesspark.com/es la informació de les seves activitats i les de la seva xarxa de centres franquiciats.

3. APLICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’accés al lloc web www.fitnesspark.com/es està subjecte a aquestes condicions d’ús i avís legal.

FITNESS BARCELONE, SL pot modificar, suspendre o posar fi a qualsevol servei o producte disponible en línia en qualsevol moment.

Aquestes condicions d’ús regulen l’ús i l’accés al lloc web que FITNESS BARCELONE, SL posa a disposició dels usuaris.

En virtut de l'accés al lloc web i a la informació relativa als productes i els serveis que aquest conté, teniu la consideració d’usuari i declareu que coneixeu i accepteu expressament les condicions d’ús esmentades.

FITNESS BARCELONE, SL es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar, en qualsevol moment i sense avís previ, la informació que conté el lloc web, el lloc web en si o els serveis o els productes oferts, així com d’impedir l'accés, interrompre, bloquejar, suspendre o cancel·lar de forma temporal o definitiva qualsevol servei, subministrament d’informació o qualsevol altre contingut.

FITNESS BARCELONE, SL actualitza regularment aquestes condicions d’ús i l’avís legal. FITNESS BARCELONE, SL recomana a tots els usuaris que les llegeixi regularment. La versió en vigor a cada moment és oposable als usuaris.

FITNESS BARCELONE, SL recomana a tots els usuaris que sol·licitin un dels productes o serveis que coneguin tota la informació disponible en línia o que contactin amb FITNESS BARCELONE, SL pels mitjans habilitats perquè se’ls informi sobre les característiques i les condicions de contractació de cada producte i servei.

L’accés als productes i els serveis que es descriuen al lloc web pot ser restringit a causa de les limitacions legals o reglamentàries, reguladores o de risc.

4. RECLAMACIONS DE L’USUARI I PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

En cas que l’usuari tingui alguna queixa o reclamació, es pot adreçar a FITNESS BARCELONE, enviant una comunicació per:

- correu certificat amb justificant de recepció a l’adreça postal: carrer de Gaziel, 32, 08017 Barcelona (Espanya).

- adreça electrònica a: contacto@upgym.es

S’informa a l’usuari que contracta els productes o els serveis a través del lloc web sobre l'existència d’una plataforma de resolució de litigis en línia de conformitat amb l'article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013.

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que està disponible a l’enllaç següent: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ , en la qual s’indica tota la informació necessària per a la resolució del litigi.

Sense perjudici d’altres possibles vies de resolució, els consumidors poden sotmetre les seves reclamacions a través d'aquesta plataforma de resolució de litigis en línia.

5. INFORMACIÓ SOBRE TARIFES

Les tarifes publicades en aquest lloc web estan disponibles als clubs que hi participen, sota les condicions que es publiquen al propi club.

El contracte d'abonament “FITNESS PARK” és un contracte d'abonament permanent amb un període de compromís mínim de dotze mesos. Al final del 12è mes, l'abonament es renova tàcitament mes a mes. L'abonat ha de pagar la quantitat de 30 euros, amb l’IVA inclòs, com a quota d’inscripció; 14,95 euros, amb l’IVA inclòs, el primer mes i 24,95 euros, amb l’IVA inclòs, els mesos següents. Les tarifes poden variar. També es poden comercialitzar ofertes promocionals que compleixin els requisits legals.

FITNESS BARCELONE, SL vol fer constar que els franquiciats “FITNESS PARK” són entitats independents a tots els efectes legals. Així mateix, fa constar que les condicions generals de la contractació de la xarxa “FITNESS PARK” no són idèntiques a tots els clubs i que poden diferir d’un club a l'altre. Per tant, s’aconsella que us adreceu directament al club de la vostra elecció per informar-vos de les condicions generals de la contractació que siguin aplicables.

6. CONDICIONS DE SEGURETAT

FITNESS BARCELONE, SL recorda als usuaris que el secret de les comunicacions i les correspondències privades no està garantit a internet, ja que aquest mitjà no és inexpugnable i que, per tant, és responsabilitat de cada usuari prendre les mesures de seguretat oportunes per protegir les seves pròpies dades, noms d’usuari i contrasenyes i programaris, de la contaminació eventual de virus, així com de l'accés de tercers no autoritzats.

L’usuari reconeix i accepta expressament que el suport electrònic és equivalent al suport escrit, que és fiable, precís i durador. Els registres informàtics o telemàtics de FITNESS BARCELONE, SL constitueixen la prova de la contractació, així com les operacions que dugui a terme l’usuari pels mitjans de comunicació a distància utilitzats, com ara internet, telèfon, correu electrònic i correu postal.

Qualsevol correu electrònic, missatge i document justificatiu enviat per FITNESS BARCELONE, SL té caràcter d’estrictament confidencial i està reservat als seus destinataris, de manera que és il·lícit qualsevol accés per part de tercers no autoritzats.

FITNESS BARCELONE, SL no assumeix cap responsabilitat en cas de modificació, manipulació o falsificació que afectin aquests correus electrònics, missatges i documents justificatius.

Per a la seguretat de les operacions i les comunicacions entre l’usuari i FITNESS BARCELONE, SL, aquestes estan totalment encriptades segons el protocol SSL, basat en un servidor certificat i signat per l'autoritat de certificació. Aquesta seguretat s’il·lustra amb el símbol d’un cadenat que apareix a la pàgina web del navegador de l’usuari, que garanteix en tot moment que la comunicació s’està fent amb el servidor FITNESS BARCELONE, SL de manera segura.

FITNESS BARCELONE, SL informa que totes les comunicacions telefòniques amb un assessor de FITNESS BARCELONE, SL poden ser gravades per FITNESS BARCELONE, SL per garantir la qualitat dels seus serveis i com a prova de la contractació o la gestió duta a terme.

Les dades de connexió (dia, hora, adreça IP) es poden conservar, segons les disposicions aplicables en vigor, per evitar comportaments il·lícits o il·legals i poder respondre peticions de l’usuari sobre reclamacions i altres.

7. DRET D'ACCÉS I D’ÚS

L'accés a la totalitat de les informacions i els serveis del lloc web està subjecte a la disponibilitat de l’ús normal dels serveis en línia, i a l’absència d’esdeveniments no imputables a FITNESS BARCELONE, SL, com casos de força major, actes maliciosos, interrupcions de les comunicacions electròniques o telefòniques, indisponibilitat total o parcial del servidor per qualsevol causa que es derivi d’un mal ús dels serveis, entre d’altres.

FITNESS BARCELONE, SL no garanteix a l’usuari l'accés, la disponibilitat o la continuïtat en la connexió del lloc web. Així mateix, no són responsabilitat de FITNESS BARCELONE, SL les interrupcions eventuals del servei, les demores, el mal funcionament i qualsevol altre problema.

FITNESS BARCELONE, SL no respon dels danys produïts en els sistemes informàtics o provocats per virus o atacs informàtics que hagi contret l’usuari.

8. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El domini www.fitnesspark.com/es és propietat exclusiva de FITNESS BARCELONE, SL o del seu grup empresarial.

Llevat que es disposi el contrari, qualsevol títol o dret, de propietat intel·lectual o industrial, sobre marques, imatges, logotips, dissenys, informacions i altres continguts en el seu lloc web www.fitnesspark.com/es, són propietat d’aquesta o del seu grup empresarial, estan protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual i industrial, i l’usuari accepta expressament no fer-ne un ús indegut.

En particular, no es permet a l’usuari copiar, distribuir, reproduir, modificar, utilitzar o facilitar d’una altra manera qualsevol contingut protegit del lloc web esmentat, totalment o parcial.

L’usuari no ha de dur a terme cap conducta que vulneri els drets de propietat intel·lectual o industrial de FITNESS BARCELONE, SL o de tercers, que sigui il·lícita o transgredeixi la moralitat, l’honor o la intimitat, i eximeix, en tot cas, a FITNESS BARCELONE, SL, de qualsevol responsabilitat que es derivi d’aquestes conductes.

9. RESPONSABILITAT DE FITNESS BARCELONE, SL

FITNESS BARCELONE, SL informa que alguns apartats del lloc web i, en particular, les pàgines del club, són espais gestionats lliurement pels franquiciats titulars del club corresponent, els quals publiquen informacions, promocions, anuncis i altres notificacions relacionades amb les seves activitats i la zona d’exclusivitat, dels quals són els únics responsables.

L’usuari del lloc web reconeix i accepta expressament que l’ús, per part seva, de la informació oferta en aquest lloc web s’ha de fer en tot moment seguint les instruccions i les indicacions de FITNESS BARCELONE, SL.

La responsabilitat de FITNESS BARCELONE, SL es limita, en tot cas, a l’import satisfet per l’usuari en virtut d’una contractació de serveis eventuals que es descriu en aquest lloc web.

FITNESS BARCELONE, SL tampoc no és responsable del funcionament inadequat del seu web si aquest respon a motius de manteniment, o a una configuració defectuosa o a una capacitat insuficient dels equips de l’usuari.

De la mateixa manera, FITNESS BARCELONE, SL tampoc no és responsable per l’accés i l’ús de continguts que circulen a internet i no garanteix en cap cas la qualitat, la fiabilitat, l’exactitud o la correcció de les dades, els programes i les informacions que es trobin a la xarxa i als quals es pugui accedir (mitjançant enllaços o d’una altra forma) a través d’aquesta web, de manera que l’usuari eximeix a FITNESS BARCELONE, SL de les conseqüències d’aquest accés o ús, i assumeix, sota la seva responsabilitat exclusiva, els danys que es puguin derivar d'aquest accés, així com de la seva difusió o reproducció.

FITNESS BARCELONE, SL no és responsable de continguts pujats per usuaris o tercers, sempre que no tingui coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la qual remeten o recomanin sigui il·lícita o que lesioni bens o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització; en cas que en tingui coneixement efectiu, actuarà amb diligència per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent.

FITNESS BARCELONE, SL no és responsable en cap cas del dany que es causi a l’usuari per impossibilitat d’accés o de prestar el servei d'aquest web en supòsits de força major, cas fortuït o altres causes no imputables a FITNESS BARCELONE, SL. De la mateixa manera, no és responsable de danys indirectes, imprevisibles o especials, ni tan sols en cas que els hagi advertit prèviament.

Així mateix, s’exclou qualsevol altre tipus de responsabilitat amb independència de la naturalesa jurídica de la reclamació efectuada, sense perjudici de la responsabilitat que es deriva de les lleis imperatives.

10. TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara endavant, “RGPD”) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d'ara endavant., “LOPDGDD”), us informem que les dades personals que ha facilitat l’usuari s’han inclòs en un tractament, el responsable del qual és FITNESS BARCELONE, SL.

Podeu consultar tota la informació relativa a protecció de dades a la nostra política de privacitat.

11. GALETES

La navegació pel lloc web pot comportar la instal·lació de galetes a l’ordinador de l’usuari.

Podeu consultar tota la informació relativa a les galetes a la nostra política de galetes.

12. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquestes condicions d’ús i l’avís legal es regeixen per la llei espanyola. En cas de conflicte, seran competents els tribunals del domicili social de FITNESS BARCELONE, SL, llevat quan l’usuari sigui consumidor, cas en el qual seran competents els tribunals del seu domicili.